népkonyha igénybevétele

Tájékoztatás a népkonyha szolgáltatás jelentési kötelezettségéről

Tisztelt Ügyfeleink!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 20/C. § (1) és (4) bekezdései, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok f) pontja, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr) 1. § (1) bekezdés a) pontja értelmében 2019. január 1-től a költségvetési támogatásban részesülő  népkonyha szolgáltatás esetében az igénybevevőkre vonatkozóan adatszolgáltatást kell végezni az Igénybevevői Nyilvántartásban, mely feltétele a normatíva érvényesítéséhez.

Szt. 20. § (2) bekezdés a)-c) pont valamint a 20/C. § (1) és (4) bekezdései alapján népkonyha szolgáltatás esetében az adatszolgáltatás a 18 éves kor feletti igénybevevőkre vonatkozóan az alábbi adatokat tartalmazza:

  • természetes személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve) és Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma),
  • lakó- és tartózkodási helye,
  • állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat.

Ha az igénybevevő nem rendelkezik TAJ-jal, és a TAJ igénylésére jogosult a TAJ-t hatvan napon belül nem szerzi be, az érintett a határidő lejártát követő naptól az időszakos jelentésben nem tüntethető fel igénybevevőként. (Nyr. 7. § (4) bekezdés)

A népkonyha szolgáltatást 18 év alatti személy nem veheti igénybe.

A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. i) pontja (egyidejű igénybevételre vonatkozó szabályok) alapján a népkonyha szolgáltatás párhuzamosan nem vehető igénybe az alábbi szolgáltatásokkal:

  • szociális étkeztetés (népkonyha vagy szociális konyha)
  • gyermekjóléti alapellátás (kivétel: családok átmeneti otthona esetében lehetőség van párhuzamos igénybevételre)
  • gyermekvédelmi szakellátás (kivétel: utógondozói ellátás esetében lehetőség van párhuzamos igénybevételre)
  • szociális szakosított ellátás (kivétel: éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, támogatott lakhatás esetében lehetőség van párhuzamos igénybevételre)

Az Szt. 134/G. § (6) bekezdése szerint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. i) pont ia) alpontját 2019. május 1-jétől kell népkonyhára alkalmazni, ezért 2019. január 1. és 2019. április 30. közötti időszakban a népkonyha szolgáltatás népkonyha szolgáltatással történő párhuzamos igénybevételének nincs finanszírozási következménye.

További segítséget az alábbi elérhetőségen kérhetnek:

email: [email protected]

Köszönjük az együttműködésüket!